انتخاب وب سایت:نام:
اشرف

نام خانوادگی: روحانی

 محل خدمت: اداره کل آموزش ـ اداره خدمات آموزشی

  پست سازمانی: کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات دانشکده های علوم انسانی ، ادبیات و زبانهای خارجی
منابع طبیعی ، واحد خواهران ، مجازی و پژوهشکد های اسانس و انرژی

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم تربیتی

تلفن: 55912273 31  98   

شرح وظایف :

- امور مربوط به دانشکده های علوم انسانی ، ادبیات و زبانهای خارجی، منابع طبیعی ، واحد خواهران ، مجازی و پژوهشکد های اسانس و انرژی
- رفع اشکال و ارسال کارنامه تایید شده دانشجویان فارغ التحصیل
- درخواست، ارسال و تطبیق نمرات دانشجویان انتقالی، انصرافی، اخراجی، تغییر رشته و گرایش تحصیلی و مهمانی
- پیگیری مصوبات شورای آموزشی و گواهی های پزشکی
- صدور گواهی اعلام وضعیت و خلاصه وضعیت تحصیلی
- همکاری با دانشکده ها در رفع مشکلات آموزشی و جبران معدل کل دانشجویان
- بررسی و پیگیری لیست نمرات دانشجویان جاری، تکی و جلوگیری از ثبت نمرات تکراری
- پیگیری امور غیبت 16/3 و تقلب در امتحانات
- سایر امور محوله


 

تعداد بازديد از اين صفحه : 3048