انتخاب وب سایت:
 • نمايش صفحه شماره 1
 • نام: فاطمه 

   نام خانوادگی: کرباسچی

   محل خدمت: اداره کل آموزش - اداره دانش آموختگان

    پست سازمانی: صدور دانش نامه 

  مدرک تحصیلی: دیپلم
   
  تلفن: 55912276 31  98
   

  شرح وظایف:

  -   بررسی و کنترل مدارک دانش آموختگان مشمول آموزش رایگان و ارائه به مقام مافوق .

  -    انجام امور مربوط به صدور پیش نویس دانشنامه با استفاده از نرم افزار مربوطه و ارائه به مقام مافوق .

  -    انجام امور مربوط به تحویل دانشنامه های تایید شده و گواهی نامه های فارغ التحصیلی دانش آموختگان با هماهنگی مقام مافوق .

  1 2
  تعداد بازديد از اين صفحه : 4338