انتخاب وب سایت:
 • مدیریت امور آموزشی > اداره دانش آموختگان
 • نمايش صفحه شماره 1 • نام:
  امیرحسین

   نام خانوادگی: عامری راد

   محل خدمت: اداره کل آموزش - اداره دانش آموختگان

    پست سازمانی: رئیس اداره دانش آموختگان

  مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت دولتی

  تلفن: 55912226 31  98


  شرح وظایف:

  -   برنامه ریزی ، نظارت و اداره امور مربوط به صدور دانشنامه ها ، گواهینامه ها ( دائمی و موقت ) و تاییدیه های تحصیلی دانش آموختگان با هماهنگی مدیریت متبوع

    -   بررسی ، مطالعه و تهیه و تدوین و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی در زمینه بهبود ارتقاء فرایند صدور دانشنامه ها ، گواهینامه ها و تاییدیه های تحصیلی به مدیریت متبوع .

  -   نظارت و کنترل بر فرایند صدور دانشنامه ها ، گواهینامه های دانش آموختگان و تایید آنها و انعکاس مراتب فارغ التحصیلی به مراجع ذیربط .
   

  1 2
  لينک هاي مرتبط با اين بخش
   کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان
   کارشناس اداره دانش آموختگان
   کمک کارشناس اداره دانش آموختگان
   صدور دانش نامه
   اطلاعات مفید
  تعداد بازديد از اين صفحه : 4027