انتخاب وب سایت:
  • تقویم آموزشی
 
 
 
 

تقویم نیمسال اول تحصیلی 96 95 دانشگاه

(مصوب یکمین جلسه شورای آموزشی مورخ 2/7/ 95)

انتخاب واحد

95/6/20  تا  95/6/23

ترمیم انتخاب واحد

95/6/24 تا 95/6/25

کنترل دروس توسط استاد راهنما

95/6/27 

شروع کلاس­ها

95/6/27

تعامل دانشجو و استاد راهنما

6/29/95

حذف و اضافه

95/7/4  تا  95/7/5

حذف تکدرس و نیمسال

95/9/21 تا  95/9/22

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و أخذ مجوز حضور در جلسه امتحان

95/10/2 تا 95/10/14

پایان کلاس­ها

95/10/16

امتحانات پایان نیمسال

95/10/25 تا 95/11/10

   


انتخاب واحد نیمسال بعدی:  95/11/11 تا 95/11/14

شروع کلاس های نیمسال بعدی:  95/11/16

پایان کلاسها: 96/3/18

شروع امتحانات: 96/3/20  پایان:96/4/3

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 95-94

(مصوب یازدهمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 3/ 9/ 94)

 

انتخاب واحد

28/ 10/ 94  تا  1/ 11/ 94

ترمیم انتخاب واحد

3/ 11/ 94 تا 4/ 11/ 94

شروع کلاس­ها

3/ 11/ 94

کنترل دروس توسط استاد راهنما

5/ 11/ 94

تعامل دانشجو و استاد راهنما

6/ 11/ 94

حذف و اضافه

17/ 11/ 94  تا  18/ 11/ 94

حذف تکدرس و نیمسال

12/ 2/ 95 تا  13/ 2/ 95

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و أخذ مجوز حضور در جلسه امتحان

25/ 2/ 95 تا 6/ 3/ 95

پایان کلاس­ها

6/ 3/ 95

امتحانات پایان نیمسال

17/ 3/ 95 تا 3/ 4/ 95 (16روز)

 


تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 95-94

(مصوب دومین جلسه شورای آموزشی مورخ 94/2/15)

انتخاب واحد

 94/6/14  تا  94/6/17

ترمیم انتخاب واحد

 94/6/18 تا 94/6/19

کنترل دروس توسط استاد راهنما

 94/6/21

شروع کلاس­ها

94/6/21

تعامل دانشجو و استاد راهنما

94/6/23

حذف و اضافه

94/7/4  تا  94/7/5

حذف تکدرس و نیمسال

 94/9/15 تا  94/9/16

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و أخذ مجوز حضور در جلسه امتحان

 94/9/22 تا 94/10/3

پایان کلاس­ها

94/10/10

امتحانات پایان نیمسال

94/10/12 تا 94/10/27  

 انتخاب واحد نیمسال بعدی:  94/10/28 تا 94/10/30 
 
شروع کلاس نیمسال بعدی:  94/11/3 

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 94-93
(مصوب دهمین جلسه شورای آموزشی مورخ   27 / 8 / 93)

انتخاب واحد

13 / 10 / 93  تا  16 / 10 / 93  

انتخاب واحد با تأخیر

17 /10 /93  تا   18 / 10 / 93

کنترل دروس توسط استاد راهنما

  11 / 11 /93  تا   12 / 11 / 93  

شروع کلاس­ها

11 / 11 / 93

تعامل دانشجو و استاد راهنما

  13 / 11 /93

حذف و اضافه

  19 /  11 / 93  تا   20 / 11 / 93

حذف تکدرس و نیمسال

  14 / 2 /  94 تا    15 / 2 / 94

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و أخذ مجوز حضور در جلسه امتحان

 4/ 3  /94   تا   13 / 3 / 94

پایان کلاسها

  13 /3  / 94

امتحانات پایان نیمسال

17  /3 / 94 تا  7/  4 / 94


تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 94 – 93

(مصوب اولین جلسۀ شورای آموزشی دانشگاه مورخ 9/ 2/ 93)

انتخاب واحد

93/6/19   تا 93/6/25

انتخاب واحد با تاخیر

93/6/26 تا 93/6/27

کنترل دروس توسط استاد راهنما

93/6/29 تا 93/6/30

شروع کلاس­ها

93/6/29

تعامل دانشجو و استاد راهنما

93/6/31

حذف و اضافه

93/7/14 تا 93/7/15

حذف تکدرس و نیمسال

93/9/15 تا 93/9/16

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و أخذ مجوز حضور در جلسه امتحانی

93/10/6 تا 93/10/14

پایان کلاس ها

93/10/18

امتحانات پایان نیسمال

93/10/20 تا 93/11/7 (16روز)

 

انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی 94-93 :  13 /93/10 تا 16 /93/10

شروع کلاس‌ها:  93/11/11

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 93 92

(مصوب ششمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 28/ 8/ 92)

 

 

انتخاب واحد

92/11/1   تا  92/11/4

انتخاب واحد با تاخیر

92/11/5  تا  92/11/6

کنترل دروس توسط استاد راهنما

92/11/7    تا  92/11/8

شروع کلاس­ها

92/11/5

تعامل دانشجو و استاد راهنما

92/11/7

حذف و اضافه

92/11/20   تا  21/ 11/ 92

حذف تکدرس و نیمسال

93/2/14   تا   93/2/15

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

93/2/27   تا   93/3/5

أخذ مجوز حضور در جلسه امتحان

93/3/7     تا   93/3/8

پایان کلاس ها

93/3/13

امتحانات پایان نیمسال

93/3/17    تا 93/4/4

تعداد بازديد از اين صفحه : 2953